Kjelp – käyttöehdot asiakkaille

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kjelpin ylläpitämän Alustan käyttäjiin, jotka tilaavat asiakkaana Palveluntarjoajien palveluita Alustan kautta.

Käyttämällä Alustaa hyväksytte nämä ehdot ja sitoudutte noudattamaan niitä. Mikäli hyväksytte nämä ehdot yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutatte, että teillä on toimivalta sitouttaa kyseinen oikeushenkilö näihin ehtoihin.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Alustaa, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

1. Määritelmät 

Alusta tarkoittaa Kjelpin osoitteissa www.kjelp.fi ja www.kjelp.com sekä mobiilisovelluksessa tarjoamaa palvelualustaa, jonka kautta Palveluntarjoajat voivat tarjota palveluitaan ja Asiakas ostaa Palveluntarjoajien palveluita.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jolle on avattu käyttäjätili Alustalle sen käyttämiseksi.

Asiakkaan Aineisto tarkoittaa Asiakkaan Alustalla julkaisemia dokumentteja, kuvia ja vastaavaa sisältöä.

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Kjelp tarkoittaa Kjelp Oy:tä (y-tunnus 2914918-3).

Palveluntarjoaja tarkoittaa Kjelpin yhteistyökumppania, joka tarjoaa omia palveluitaan Kjelpin ylläpitämän Alustan kautta.

Sopimus tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä muita Asiakkaan ja Kjelpin välillä erikseen sovittuja ehtoja ja sopimuksia.

Tilaus tarkoittaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Alustan kautta solmittua sitovaa tilausta Palveluntarjoajan palveluiden ostamisesta ja toimittamisesta, johon sovelletaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välistä sopimusta ja ehtoja.

2. Alusta ja Tilaukset

2.1 Asiakas voi ostaa Alustan kautta Alustalla kulloinkin tarjottuja Palveluntarjoajien palveluita. Kjelp toimii välittäjänä Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välillä ja tarjoaa Alustan, jota Asiakas voi käyttää palveluiden ostamiseen ja tilaamiseen valitsemaltaan Palveluntarjoajalta Tilauksen kautta. Kjelp ei ole osapuoli Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisessä Tilauksessa.

2.2 Palveluntarjoajat välittävät Alustan kautta tietoa tarjoamistaan palveluista, mukaan lukien palvelukuvauksensa, hinnastonsa ja sopimusehtonsa Tilaukselle. Valitsemalla Alustalla Palveluntarjoajalta ostettavan palvelun, Asiakas tekee sitovan Tilauksen kyseisestä palvelusta niillä ehdoilla, jotka Palveluntarjoaja esittää Alustalla tilauksen yhteydessä Asiakkaalle. Vastaanotettuaan Tilauksen Kjelp välittää Tilauksen tiedot Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan hyväksyttyä Tilauksen syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille sitova Tilaus Palveluntarjoajan palveluiden ostamisesta. Kjelp toimittaa Asiakkaalle automaattisen tilausvahvistuksen ja kuitin Tilauksesta.

2.3 Asiakkaan valitsema Palveluntarjoaja suorittaa Asiakkaan valitseman palvelun Tilauksen mukaisesti. Kjelp ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Palveluntarjoaja Tilauksessa sovitut velvoitteensa.

2.4 Tehty Tilaus on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai irtisanoa sen jälkeen, kun Tilaus on tehty Alustan kautta, ellei Tilauksessa ole muuta sovittu. Asiakkaan tulee tarkistaa huolellisesti Alustan kautta tekemänsä Tilauksen ja sen ehdot ennen Tilauksen lähettämistä.

2.5 Tilauksen suorittamisen jälkeen Asiakas voi antaa ja julkaista Palveluntarjoajaa ja sen tarjoamia palveluita koskevaa palautetta Alustalla. Palveluntarjoajalla on vastaava mahdollisuus antaa ja julkaista Asiakasta koskevaa palautetta Alustalla. Kjelp pidättää oikeuden muokata tai poistaa Alustalla annettuja palautteita.

3. Käyttöoikeus ja Alustan käyttäminen

3.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Alustaa Sopimuksen voimassaoloaikana sen ehtojen mukaisesti. Alustaa saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

3.2 Alusta saattaa sisältää sisältöä tai tietoa, joka on virheellistä, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muulla tavoin haitallista. Kjelp ei pääsääntöisesti tarkasta Palveluntarjoajien Alustalle lisäämää sisältöä. Kjelp ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Palveluntarjoajat) Alustalle lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

3.3 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Alustaa laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Alustaa, sen sisältöä tai sen osaa. Immateriaalioikeudet Alustalle ja Alustan käyttöanalytiikkaan kuuluvat Kjelpille. Sopimuksella ei siirretä Kjelpin Alustalle liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia Asiakkaalle.

3.5 Asiakas on vastuussa Alustan käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

3.6 Asiakkaan ei tule käyttää Alustaa minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

3.7 Alustan kautta tehdyistä töistä Alusta tallentaa laadunvalvonta-, laskutus- ja analytiikkatarkoituksiin tiedot muun muassa Palveluntarjoajasta, Asiakkaasta sekä palvelun laadusta ja ajankohdasta.

4. Käyttäjätilit ja Asiakkaan Aineisto

4.1 Voidakseen käyttää Alustaa, Asiakkaan tulee luoda käyttäjätili Alustalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhdellä Asiakkaalla voi olla vain yksi käyttäjätili. Kjelp voi perustellusta syystä poistaa Asiakkaan käyttäjätilin tai estää Asiakkaan pääsyn Alustalle.

4.2 Alustan käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Asiakas ei saa antaa Alustan käyttäjätiliään kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista toimistaan, joita Asiakkaan käyttäjätiliä käyttäen tehdään Alustalla.

4.3 Asiakkaan tulee estää käytössään olevan Alustan käyttäjätilin luvaton käyttö ja pidettävä kirjautumistiedot salassa. Asiakkaan on ilmoitettava Kjelpille välittömästi, mikäli käyttäjätilliä on käytetty luvattomasti. 

4.4 Asiakkaan on pidettävä kaikki tiedot ajan tasalla, joita tarvitaan käyttäjätilien luomiseen, asiakasyhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Asiakkaan on ilmoitettava Kjelpille välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

4.5 Immateriaalioikeudet Asiakkaan Aineistoon kuuluvat Asiakkaalle. Kjelpillä on oikeus käyttää Asiakkaan Aineistoa ilman korvausta (mukaan lukien Alustan ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja Asiakkaan Aineiston esittämiseksi Alustalla ja Kjelpin markkinointitarkoituksia varten). Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaan Aineistoa voidaan lainmukaisesti käyttää Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

5. Henkilötiedot

5.1 Kjelp kerää Alustan käyttöä ja Tilauksia koskevia henkilötietoja, joita Kjelp tarvitsee Alustan tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Kjelpin tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja maksutiedot. Kjelp käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa http://www.kjelp.com/tietosuojaseloste/ .

6. Hinnat ja maksaminen

6.1 Alustalla tarjottavien Palveluntarjoajien palveluihin sovelletaan Alustalla kulloinkin ilmoitettuja hintoja sekä kulloinkin voimassa olevia Alustalla ilmoitettuja palvelumaksuja.

6.2 Asiakas maksaa Kjelpille Alustalla kulloinkin ilmoitetun palvelumaksun kunkin Tilauksen kokonaishinnasta. Asiakas maksaa Tilauksessa määritellyn hinnan ja maksut Palveluntarjoajalle Alustan kautta.

6.3 Kjelp käyttää kolmannen osapuolen maksupalveluita maksujen toteuttamiseksi. Kyseisiin kolmannen osapuolen maksupalveluihin sovelletaan maksupalvelun tarjoajan kulloinkin voimassa olevia ehtoja.

6.4 Asiakkaan maksuvelvollisuus syntyy Tilauksen tekohetkellä. Asiakas voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Alustalla tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen.

6.5 Maksut veloitetaan Asiakkaalta Alustalla tai Tilauksessa ilmoitettuna ajankohtana Asiakkaan käyttämän maksutavan mukaisesti. Kjelpillä tai maksupalvelun tarjoajalla on oikeus tehdä katevaraus tai veloittaa Tilauksen hinta Palveluntarjoajan puolesta Tilauksen tekohetkellä.

7. Keskeytykset ja muutokset

7.1 Alusta tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä Kjelp anna mitään takuita koskien palvelutasoja, luotettavuutta, jatkuvaa saatavuutta, myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai että Alusta olisi virheetön. Kjelp voi harkintansa mukaan keskeyttää Alustan tarjoamisen suunnitellun ylläpidon vuoksi. Kjelp pyrkii ilmoittamaan tällaisista keskeytyksistä Asiakkaalle.

7.2 Kjelp kehittää Alustaa jatkuvasti ja voi poistaa tai muuttaa Alustaa tai sen toimintoja, mukaan lukien Alustassa saatavilla olevia ominaisuuksia, palveluita tai Palveluntarjoajia.

7.3 Kjelpillä on oikeus estää Asiakkaan pääsy Alustalle ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Kjelp perustellusti epäilee, että Asiakas on rikkonut Sopimusta.

7.4 Kjelp tarjoaa Asiakkaalle käyttäjätukea Alustalla ilmoitetun mukaisesti. Alustan käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset on ilmoitettava Kjelpin käyttäjätukeen.

8. Vastuunrajoitukset

8.1 Kjelp ei vastaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen Tilaukseen liittyvistä reklamaatioista tai vahingoista. Kyseisiin reklamaatioihin ja vahinkoihin sovelletaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Tilauksessa sovittuja ehtoja.

8.2 Kjelp ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

8.3 Kjelp ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia Kjelp ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmiston ja laitteiden virheet ja keskeytykset. Kjelpin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este vapauttaa myös Kjelpin vastuusta.

9. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

9.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Sopimuksen ehdot ja on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää Alustaa.

9.2 Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen ja lopettaa Alustan käytön milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti Kjelpille. Kjelp voi lopettaa Alustan tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

10. Sopimuksen muuttaminen

10.1 Kjelp voi muuttaa Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle muuttuneesta Sopimuksesta 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Jos Asiakas ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Asiakkaan lopettaa Alustan käyttö.

11. Sopimuksen siirtäminen

11.1 Kjelpillä on oikeus siirtää Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Kjelpin Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

11.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle kokonaan tai osittain.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

12.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja sen kieli on suomi.

12.3 Jos Asiakas on kuluttaja, Asiakas voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttajat voivat riitatilanteissa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ks ohjeet osoitteissa kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).