Kjelp – yleiset ehdot palveluntarjoajille 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Kjelpin ja Palveluntarjoajan välillä, joka käyttää Kjelpin ylläpitämää Alustaa omien palveluidensa tarjoamiseksi. Nämä ehdot koskevat kaikkea Palveluntarjoajan Alustan käyttöä. Sopimukseen ei sovelleta muita sopimusehtoja, elleivät Osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet asiasta. 

Allekirjoittamalla tai muuten hyväksymällä Sopimuksen taikka hyväksymällä Sopimuksen sähköisen sopimuksentekoprosessin osana (esim. painamalla ”Hyväksyn”) Palveluntarjoaja hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Mikäli hyväksytte nämä ehdot yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutatte, että teillä on toimivalta sitouttaa kyseinen oikeushenkilö näihin ehtoihin.

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käyttää Alustaa, mikäli Palveluntarjoaja ei hyväksy näitä ehtoja

1. Määritelmät 

Alusta tarkoittaa Kjelpin verkkosivustoilla sekä mobiilisovelluksessa tarjoamaa palvelualustaa, jonka kautta Palveluntarjoaja voi tarjota omia palveluitaan ja Asiakas ostaa Palveluntarjoajan palveluita.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, joka tilaa Palveluntarjoajan palveluita Alustan kautta.

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

Komissio tarkoittaa Alustan kautta tehtyä Tilauksen hinnasta johdettavaa summaa, minkä Kjelp veloittaa Palveluntarjoajalta Sopimuksen mukaisesti.

Käyttäjä tarkoittaa Palveluntarjoajan työntekijää, jolle on avattu käyttäjätili Alustalle sen käyttämiseksi.

Osapuoli tarkoittaa Palveluntarjoajaa tai Kjelpiä (yhdessä ”Osapuolet”).

Palveluntarjoajan Aineisto tarkoittaa Palveluntarjoajan Kjelpille toimittamaa aineistoa. Aineisto saattaa sisältää palvelunkuvauksia, hintoja, profiilitietoja, valokuvia, dataa, informaatiota, palautetta, ehdotuksia, tekstiä, sisältöä ja muuta materiaalia, jota ladataan, esitetään, toimitetaan, tarjotaan tai muuten välitetään tai tallennetaan Alustan yhteydessä tai siihen liittyen.

Sopimus tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä Palveluntarjoajan Alustalla hyväksymiä muita ehtoja.

Tilaus tarkoittaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Alustan kautta solmittua sitovaa tilausta ja sopimusta Palveluntarjoajan palveluiden ostamisesta ja toimittamisesta, johon sovelletaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välistä sopimusta ja ehtoja.

Kjelp tarkoittaa Kjelp Oy:tä (2914918-3).

Palveluntarjoaja tarkoittaa Sopimuksen hyväksynyttä Kjelpin yhteistyökumppania, joka tarjoaa omia palveluitaan Kjelpin ylläpitämän Alustan kautta Sopimuksen mukaisesti.

2. Yleistä

2.1 Kjelp tarjoaa Palveluntarjoajalle Alustan, jonka kautta Palveluntarjoaja voi myydä palveluitaan Asiakkaille. Kjelp toimii ainoastaan välittäjänä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä ja Palveluntarjoaja tekee aina erillisen Tilauksen Asiakkaan kanssa.

2.2 Palveluntarjoaja valtuuttaa Kjelpin vastaanottamaan maksuja Asiakkailta Palveluntarjoajan puolesta ja lukuun palveluista, jotka Palveluntarjoajalta on tilattu Alustalla sekä veloittamaan maksut Asiakkailta Palveluntarjoajan puolesta. Kjelp voi käyttää kolmannen osapuolen maksupalveluita maksujen toteuttamiseksi.

2.3 Selvyyden vuoksi todetaan, että Kjelp ei toimi maksupalveluntarjoajana Palveluntarjoajan ja Asiakkaiden välillä. Palveluntarjoaja kantaa luottotappioriskin suhteessa maksuihin, jotka Asiakas tekee Alustan kautta.

2.4 Kjelp toimittaa Palveluntarjoajalle raportin, tilausvahvistuksen ja/tai kuitin Tilauksista Alustalla kulloinkin saatavilla olevien ominaisuuksien mukaisesti.

2.5 Kjelp saa käyttää Palveluntarjoajan nimeä ja logoa referenssinä markkinoidessaan Alustaa.

2.6 Hinnat ja tuotekuvaukset ilmoitetaan Alustalla sellaisina kuin Palveluntarjoaja on ne määritellyt. Palveluntarjoaja voi tehdä päivityksiä itse, jolloin tiedot päivittyvät välittömästi, taikka Kjelpin teknisen tuen avustuksella, jolloin tiedot päivitetään kohtuullisen ajan kuluessa. Kjelpillä on oikeus tarjota Asiakkaille alennuksia Palveluntarjoajan Alustalla myymien palveluiden hinnoista (esim. Kjelpin tuotekehitykseen johtuvista syistä) ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle. Kjelp on vastuussa Palveluntarjoajalle tällaisista Kjelpin Asiakkaille tarjoamista alennuksista, ja Kjelp maksaa Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan Alustalla myymille palveluilleen määrittämänsä hinnan huolimatta Kjelpin Asiakkaille tarjoamista alennuksista. Palveluntarjoajalle maksettavasta hinnasta vähennetään Kjelpin kohdan 7 mukaisesti Palveluntarjoajalta veloittamat maksut (sekä kohdan 7.2 mukaiset vähennykset).

3. Käyttöoikeus ja Alustan käyttäminen

3.1 Palveluntarjoaja myöntää Kjelpille ilman erillistä kustannusta maailmanlaajuisen, alilisensoitavan ja siirtokelpoisen lisenssin käyttää, muokata, tallentaa, levittää, näyttää, julkaista ja esittää Palveluntarjoajan Aineistoa Alustalla. Kjelpillä on oikeus määrittää Palveluntarjoajan ja Palveluntarjoajan Aineiston Alustalla saaman näkyvyyden ja liikenteen määrä suhteessa muihin Kjelpin palveluntarjoajiin.

3.2 Kjelp myöntää Palveluntarjoajalle rajoitetun oikeuden käyttää Alustaa Asiakkaiden Alustalla tekemien Tilausten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi sekä muiden Kjelpin erikseen kirjallisesti toimittamien Alustaa koskevien palvelukuvausten mukaisesti.

3.3 Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Alustaa, sen sisältöä tai sen osaa. Immateriaalioikeudet Alustalle ja Alustan käyttöanalytiikkaan kuuluvat Kjelpille. Sopimuksella ei siirretä Kjelpin Alustalle liittyviä Immateriaalioikeuksia tai muita Immateriaalioikeuksia Palveluntarjoajalle.

3.4 Palveluntarjoaja on vastuussa Alustan käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden kustannuksista.

3.5 Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan käyttämättä Alustaa laittomaan tai luvattomaan toimintaan.

3.6 Palveluntarjoajan ei tule käyttää Alustaa minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

3.7 Palvelun kautta tehdyistä töistä Alusta tallentaa laadunvalvonta-, laskutus- ja analytiikkatarkoituksiin tiedot muun muassa Käyttäjästä sekä palvelun kestosta ja ajankohdasta.

3.8 Palveluntarjoaja varmistaa ja on vastuussa siitä, että sen tarjoamien palveluiden laatu noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, viranomaisen määräyksiä sekä sopimuksiin (mukaan lukien Tilauksiin) perustuvia Asiakkaisiin kohdistuvia velvoitteita. Palveluiden on noudatettava Kjelpin antamia kohtuullisia ohjeita.

3.9 Henkilö, joka allekirjoittaa tai hyväksyy Sopimuksen Palveluntarjoajan puolesta vakuuttaa, että hänellä on oikeus edustaa Sopimuksessa yksilöityä Palveluntarjoajaa. Palveluntarjoaja vakuuttaa, että Alustalle lisätyt tiedot, jotka perustuvat Palveluntarjoajan käyttäjätiliä koskeviin tietoihin, ovat paikkansapitäviä. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään yhteystietonsa sekä maksutietonsa ajan tasalla Alustalla.

3.10 Palveluntarjoaja vastaa kaikista Palveluntarjoajan Alustalla julkaistavaan hinnastoon ja palvelukuvauksiin liittyvistä korjauksista ja päivityksistä. Palveluntarjoaja määrittelee itsenäisesti palveluidensa hinnat Alustalla. Alustalla julkaistut palveluiden hinnat eivät saa olla korkeampia kuin hinnat, jotka Palveluntarjoaja veloittaa asiakkailta omissa myyntipisteissään.

3.11 Palveluntarjoaja julkaisee kaiken tarvittavan tiedon Palveluntarjoajasta ja Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisestä sopimuksesta Alustalla soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tällaiset tiedot sisältävät muun muassa tiedot yrityksestä ja Palveluntarjoajan yhteystiedot, tietoa tarjotun tuotteen ominaisuuksista, yksittäisen tuotteen hinnoista (sisältäen alv), toimitushinnoista ja tavoista, tilauksen vähimmäismäärästä, maksutavoista, toimitusajoista ja tarvittaessa valitusten käsittelystä.

4. Käyttäjätilit

4.1 Voidakseen käyttää Alustaa, Palveluntarjoajan tulee luoda kullekin Käyttäjälle käyttäjätili Alustalla annettujen ohjeiden mukaisesti. 

4.2 Alustan käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia kullekin Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei saa antaa Alustan käyttäjätilejään kolmansien käyttöön. Palveluntarjoaja on vastuussa kaikista toimista, joita Käyttäjä Palveluntarjoaja käyttäjätilejä käyttäen tekee Alustalla. Kjelp voi perustellusta syystä poistaa Käyttäjän käyttäjätilin tai estää Käyttäjän pääsyn Alustalle.

4.3 Palveluntarjoajan tulee estää käytössään olevan Alustalle liittyvien käyttäjätilien luvaton käyttö ja pidettävä kirjautumistiedot salassa.

4.4 Palveluntarjoajan on ilmoitettava Kjelpille välittömästi, mikäli käyttäjätilejä on käytetty luvattomasti. 

4.5 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaikki tilinsä tiedot luottamuksellisina ja on vastuussa kaikesta tilillään tapahtuvasta toiminnasta.

4.6 Palveluntarjoajan on ilmoitettava Kjelpille oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan käyttäjätilien luomiseen, asiakasyhteydenpitoon ja laskuttamiseen. Palveluntarjoajan on ilmoitettava Kjelpille välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

5. Palveluntarjoajan Aineisto

5.1 Immateriaalioikeudet Palveluntarjoajan Aineistoon kuuluvat Palveluntarjoajalle. Kjelpillä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan Aineistoa ilman korvausta (mukaan lukien Alustan ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja Palveluntarjoajan Aineiston esittämiseksi Alustalla ja Kjelpin markkinointitarkoituksia varten). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että Palveluntarjoajan Aineistoa voidaan lainmukaisesti käyttää Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötiedot 

6.1 Kjelp kerää Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tilausta ja Alustan käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Kjelp tarvitsee Alustan tarjoamiseksi Asiakkaalle, Palveluntarjoajalle, Käyttäjille ja muihin Kjelpin tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja maksutiedot. Kjelp käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa http://www.kjelp.com/tietosuojaseloste/ .

6.2 Siltä osin kuin Kjelp tarjoaa Alustallaan toimintoja, joiden perusteella Palveluntarjoaja voi siirtää ja käsitellä rekisterinpitäjänä henkilötietoja Alustalla, esimerkiksi niin, että Palveluntarjoajan Aineisto sisältää Palveluntarjoajan työntekijöitä koskevia henkilötietoja työajanseurantaa varten, on Palveluntarjoaja henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Kjelp käsittelee, tarjoamalla Palveluntarjoajalle Alustan, näitä henkilötietoja Palveluntarjoajan lukuun henkilötietojen käsittelijänä Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin Sopimuksen voimassaolon aikana. Jos Kjelp käsittelee henkilötietoja edellä mainitusti Palveluntarjoajan lukuun, kyseiseen käsittelyyn sovelletaan Kjelpin tietojenkäsittelyehtoja. Tietojenkäsittelyehdot ovat saatavilla osoitteessa http://www.kjelp.com/tietojenkasittelyehdot/ .

7. Hinnat, maksaminen ja verot

7.1 Kjelp veloittaa Palveluntarjoajalta Komission ja mahdolliset muut Alustalla ilmoitetut vähennykset ja palvelumaksut jokaisesta Tilauksesta, jonka Palveluntarjoaja on vastaanottanut Alustan kautta. Komissio lasketaan Alustan kautta myytyjen tuotteiden ja palveluiden arvonlisäverollisesta hinnasta, jonka Palveluntarjoaja on määritellyt. Kjelpin Asiakkaille tarjoamia alennuksia ei oteta huomioon laskettaessa Komissiota.

7.2 Edellyttäen, että Palveluntarjoaja on antanut Kjelpille pankkitilinsä numeron ja muut tarvittavat tiedot, jotka Kjelp tarvitsee maksujen suorittamiseksi, Kjelp tilittää Palveluntarjoajan pankkitilille Alustalla ilmoitettuina tilityskausina ja ajankohtina summan, joka vastaa Asiakkaiden kyseisen tilityskauden aikana suorittamia maksuja, joista vähennetään Komissiot ja mahdolliset muut Alustalla ilmoitetut vähennykset ja palvelumaksut.

7.3 Kjelp pidättää oikeuden muuttaa Komission suuruutta. Kjelp ilmoittaa muutoksista Palveluntarjoajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen uusien maksujen voimaantuloa. Mikäli Palveluntarjoaja ei hyväksy uusia maksuja, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä Kjelpille kirjallisesti kahden viikon kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen muutoksista. Jos Palveluntarjoaja jatkaa Alustan käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, katsotaan Palveluntarjoajan hyväksyneen uuden Komission.

7.4 Palveluntarjoaja vastaa kaikista veroista ja kuluista, jotka liittyvät tämän tuotteisiin ja palveluihin, mukaan lukien Palveluntarjoajan palveluihin sisältyvän arvonlisäveron tilittämisen.

8. Keskeytykset ja muutokset

8.1 Kjelpillä on oikeus keskeyttää Alustan tarjoaminen huoltotoimenpiteiden vuoksi. Mikäli Kjelp keskeyttää Alustan tarjoamisen, Kjelp pyrkii ilmoittamaan keskeytyksestä Palveluntarjoajalle etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Kjelp on saanut tiedon keskeyttämisen syystä. Alusta voi olla väliaikaisesti poissa käytöstä myös muista Kjelpin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

8.2 Kjelpillä on oikeus estää Palveluntarjoajan tai Käyttäjän pääsy Alustalle ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Kjelp perustellusti epäilee, että Palveluntarjoaja tai Käyttäjä on rikkonut Sopimusta.

8.3 Alusta tarjotaan ‘’sellaisena kuin se on’’ ja ‘’kuten se on saatavilla’’. Kjelp ei takaa Alustan jatkuvuutta, oikea-aikaisuutta, turvallisuutta, virheettömyyttä tai viruksettomuutta, eikä se anna takuita Alustan käytöllä mahdollisesti saavutettavista tuloksista tai Palvelutarjoajan Alustaa käyttämällä hankkimista tiedoista. Palveluntarjoaja ymmärtää ja hyväksyy, että Kjelp kehittää Alustaa ja siihen liittyvät ominaisuudet voivat muuttua Sopimuksen voimassaoloaikana.

9. Salassapito

9.1 Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta Osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.2 Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto ja tiedot viimeistään, kun Sopimus päättyy tai pyynnöstä jo aiemmin, jos Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

9.3 Tässä̈ kohdassa sovittu salassapitovelvoite päättyy, kun 5 vuotta on kulunut Sopimuksen päättymisestä̈, ellei laissa edellytetä̈ pidempää̈ salassapitovelvoitetta. 

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1 Sopimus tulee voimaan Sopimuksen hyväksymispäivämäärällä ja on toistaiseksi voimassa oleva. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen kirjallisesti noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa.

10.2 Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta. Lisäksi Kjelpillä on oikeus irtisanoa Sopimus (i) päättyväksi kymmenen (10) päivän kuluessa ilmoituksesta, mikäli Palveluntarjoaja on rikkonut Sopimuksen ehtoja tai (ii) päättymään välittömästi, mikäli Palveluntarjoaja lopettaa tai keskeyttää liiketoimintansa tai Palveluntarjoaja ei muuten ole kykenevä täyttämään velvollisuuksiaan Asiakkaita tai Kjelpiä kohtaan.

10.3 Kjelp on oikeutettu keskeyttämään Sopimuksen täyttämisen väliaikaisesti tai irtisanomaan Sopimuksen, mikäli Palveluntarjoajan Asiakkaille tarjoamien tuotteiden ja/tai palveluiden laatu ei täytä Kjelpin asettamia kohtuullisia vaatimuksia.

10.4 Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajan on lopetettava Alustan käyttö välittömästi.

11. Vastuunrajoitukset

11.1 Kjelp ei vastaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen Tilaukseen liittyvistä reklamaatioista tai vahingoista. Kyseisiin reklamaatioihin ja vahinkoihin sovelletaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Tilauksessa sovittuja ehtoja.

11.2 Kjelp ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä. Sopimukseen perustuva Kjelpin vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään 100% Kjelpin Sopimuksen mukaisesti vastaanottamista Komissioista vahinkoa edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana. Tämän kohdan mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

11.3 Kjelp ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia Kjelp ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmiston ja laitteiden virheet ja keskeytykset. Kjelpin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este vapauttaa myös Kjelpin vastuusta.

12. Sopimuksen muuttaminen

12.1 Kjelp voi muuttaa Sopimusta ilmoittamalla Palveluntarjoajalle muuttuneesta Sopimuksesta 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti, jolloin Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen muutetun Sopimuksen voimaantuloa ilmoittamalla asiasta Kjelpille kirjallisesti.

13. Sopimuksen siirtäminen

13.1 Kjelpillä on oikeus siirtää Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Kjelpin tätä Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.

13.2 Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle kokonaan tai osittain ilman Kjelpin etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

14. Ilmoitukset

14.1 Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä postitse tai sähköpostitse vastaanottavan Osapuolen Sopimuksessa mainittuun osoitteeseen. Jos Osapuolen yhteystiedot muuttuvat, on tästä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

15. Muut ehdot

15.1 Mikään Sopimuksessa ei muodosta tai katsota muodostavan osakkuutta, yhteisyritystä tai muuta suhdetta Osapuolten välille kuin Sopimuksessa nimenomaisesti sovittu sopimusperusteinen suhde.

15.2 Kjelpillä on oikeus käyttää alihankkijoita Alustan tarjoamiseksi ja Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

15.3 Jos Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

15.4 Sopimus muodostaa Osapuolten välisen koko sopimuksen siinä käsitellystä aiheesta.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

16.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

16.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere ja sen kieli on suomi.